Monday, April 23, 2018
www.beljourn.com | www.beljourn.org

tUm.G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n-v a-dp-]-Sn-bpw Nn-e bm-Ym-y--fpw

Category: Current Affairs & News
Publish Date: Nov 8, 2017
Views: 6578

Replay to Ezhamkulam Samkutty .
 
Rm C-tm A-ta-cn--bn-se Um-f-kn-em-Wv. I-gn- Zn-h-kw A-{]-Xo-n-X-am-bn H-cp t^m tIm e-`n-p. Rm eq-kn-bm-\-bn \n-pw G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n-bm-Wv F-v ]-d-n-v ss{]-h-v B-bn kw-km-cn--Ww F-m-h-iy-s-m-bn-cp-p tIm. c-p Zn-h-kw t]m-epw A-ta-cn--bn \n-m \n-\--h-Im-i-an- F-pw s^-U-d t]m-eo-kn Rm ]-cm-Xn \-In-bn-p-v Cu-bm-gv-N-tbm A-Sp-m-gv-N-tbm \n-s tNm-Zyw sN-pw A-d-v sN-pw F-pw A-t-lw F-s `o-j-Wn-s-Sp-p-I-bm-Wp-m-b-Xv. Xp-S-v bm-sXm-cp km-am-\y a-cym-Z-bp-an-m-sX `o-j-Wn kz-c-n kw-km-cn-p. ap-v sN-bv-X-Xp-t]m-se H-cp Du-a--m-Wv {]-Xo-n--Xv F-v A-t-l-tm-Sv Rm a-dp-]-Sn ]-d-v tIm I-v sN-bv-Xp. I-gn- h-jw A-ta-cn--bn F-n-b ssj-Pp tXm-a-kv Rm-d--en-s\ C-t-lw XpSam\ambn hn-fn-v C-tX \n-e-bn `o-j-Wn-s-Sp-n-b-Xn-s i--tc-J tI-n-cp-p. Iq-Sm-sX X-\n-v F-Xn-sc t^-kv-_p-v t]m-p-I C-v t{]m-{Kmw X-S-bp-hm-\pw t\m-n-b Im-cyw A-t-lw ]-d--dn-n-cp-p. t^m tIm sIm-v F-\n-v `-bw tXm-n-bn-. Im-c-Ww Rm Cu cm-Py \n-b-a- ew-Ln-n-n-. \n-b-a-{]-Im-cw A-\p-h-Zn--s- k-a-b-]-cn-[n F-s ]m-kv-t]m-n-ep-v. _n-eo-th-gv-kv tP-W-en-s t]-cn ^-v sd-bv-knwtKm F-n-\v h-cn-kw-Jy t]m-ep-tam ]n-cn-n-n-.
F-m ]n-t-v h-f-sc \n-y-am-b \n-e-bn X-s `m-h-\--\p-k-cn-pw Nn-e \-Ip- sX-m-b hn-h-c- {]-Im-c-hpw t^-kv _p-n t]m-n-p. A-t\-I F-s hn-fn-p-I-bpw G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n-m-bn {]m-n-p-p F-p ]-d-bpIbpw sNbvXp.
F-m-Wv G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n-bp-sS {]-tIm-]-\-n-\v Im-c-Ww. A-Xn-\p- hn-i-Zo-I-c-Ww B-Wv Cu Ip-dn-v. 2014 PCNAK bp-am-bn _--s-m-Wv F-\n-v A-ta-cn- k--i-\ hn-k e-`n-p--Xv. Rm A-ta-cn--bn F-p--Xn-\p-ap-t ]-e -t]-Pp-I-fp- H-cp Du-a--v tI-c-f-n hym-]-I-am-bn {]-N-cn-p. A-ta-cn--bn \n-pw A-b- B I-n- ]-e ]-{X-m-sc-bpw A-[n-t-]n-n-cp-p. F-m F-s-bpw _n-eo-th-gv-kv tP-W-en-s\-bpw e-yw sh-p- I-m-bn-cp-p A-Xv. F-s A-ta-cn--bn- C-d-n- F-v C-s\-v t^m tIm-fp-I Xp-S-sc h-p-sIm-n-cp-p. A-ta-cn--bn Rm sN ]--W--fn-se-mw \q-dp-I-W-n-\v I-v {]-N-cn-n-p. 5 am-k-tm-fw Rm B bm-{X-bn C-hn-sS-bp-m-bn-cp-p. F-s k--i-\w Nn-e-sc A-tem-c-k-s-Sp-p-p-v F-v a-\-kn-em-bn. Cu I-n-s ]n-n ]-e-sc-bpw kw-i-bn-p. F-m B-cpw hn-Nm-cn-p- B-f- C-Xn-\p ]n-n F-pw a-cp-- F-Un- ]-e-tcm-Spw ]-d--Iq--n tP-W-en-s D--c-hm-Zn-Xz-s- B-tfm-Spw ]-d-n-cp-p. G-gw-Ip-f-am-sW-v A-t-lw ]-d-s-n-epw H-cn--epw hn-iz-kn-p-hm I-gn-n-. 2015 Rm F-n-b-tm F-s t^m-tm h-v H-cp Du-a--v ho-pw {]-N-cn-p. I-gn- I-n-s A-tX-t]m-se H-v. A-Xn Nn-cn-p- F-s t^m-tm h-n-v ]-v A-Sn-p-I-f-b-Ww F- B-lzm-\-hpw \-In-bn-cp-p. cv hn-hm-l--fn kw-_-n-p-hm Iq-Sn-bm-Wv C-p-dn Cu cm-Py-s-n-b-Xv. Cu cm-Py-v F-s _-p- A-t\-I-cp-v. C-p-dn-bpw H-cp Du-a--v R- {]-Xo-n-n-cp-p.
F-m ]-Xn-hn-\p hn-]-co-X-am-bn G-gw-Ip-f-n-s t^m-tIm-fm-Wv h--Xv. Du-a--v ]-e-Xpw {]-N-cn-n--Xv G-gw-Ip-fw B-Wv F- h-kv-Xp-X tem-Iw ap-gp-h-\pw A-dn--Xn-s ssh-cm-Ky-m B-Imw t^-kv-_p-n h-f-sc \n-y-am-b \n-e-bn t]m-kv-n-n-cn-p--Xv. A-Xp-sIm-pw ssh-cm-Kyw Xo-cm--Xn-\m-em-Imw Rm Xm-a-kn-p- `-h-\-s-bpw h-en-n-g-n-cn-p--Xv.
F-m-Wv G-gw-Ip-f-n-s ssh-cm-Ky-n-\p Im-c-Ww?
tUm. G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n F- km-ln-Xy-Im-c-s\-bpw {]-kw-K-I-s\-bpw h-f-sc _-lp-am-\-tm-sS I-n-cp- B-fm-Wv Rm. l-t-ep-m ]-{X-n-s B-cw-`-Im-ew ap-X A-Xn-s {]-h--\--fn k-Po-h-am-bn-cp-p. P-\-d tIm-Un-t\- F- \n-e-bn A-Xn-s h-f--bvm-bn A-Xy-[zm-\w sN-bv-Xp. F-m Nn-e A-`n-{]m-b hy-Xym-kw Im-c-Ww l-t-ep-m ]-{Xw hn-tS-n h-p-. a-sm-cp ]-{X-n {]-h-n-p-I-tbm Xp-S-p-I-tbm sN--cp-Xv F- kmw-Ip-n Nm-tm-bp-sS B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-v kv-t\-l-tm-sS-bm-Wv A-hn-sS \n-pw ]n-cn-bp--Xv. F-m Nn-e {]-tXy-I km-l-N-cy-n-epw Nn-e-cp-sS kv-t\-l-]q--am-b \n-_--m-epw _n-eo-th-gv-kv tP-W So-an F-p-I-bm-bn-cp-p. F-m G-gw-Ip-fw C-d-n-b t]m-kv-n A-Xp-am-bn _--s-v Nn-e A-o-e ]-cm-a-i- \-S-n-bn-cn-p-p. kmw-Ip-n Nm-tm-bp-am-bn C-pw Rm t^m-Wn kw-km-cn-n-cp-p. G-gw-Ip-fw A-\m-h-iy-am-bn X-s-bpw h-en-n-g-p-I-bm-sW-pw hm-kv-X-h-a-m- Im-cy--fm-Wv {]-N-cn-n-p--sX-pw hym-Pw ]-d-bp--Xm-sW-pw ]-d--Xv tc-J-bp-v.
_n-eo-th-gv-kv tP-W-en-s F-gp-p-Im-c-\m-b ]m- A-\n sIm-Sn-tm--tm-Sp- ssh-cm-Ky-am-Wv ]n-o-Sv F-\n-s-Xn-sc-bpw tP-W-en-s\-Xn-sc-bpw Xn-cn-bp-hm G-gw-Ip-f-n-\n-S-bm-n-b-Xv F--Xm-Wv bm-Ym-yw.
G-gw-Ip-f-n-s ]p-kv-X-I hn-X-c-W-m-c Iq-Sn-bm-bn-cp- a-sm-cp ]-{X-m-c-s tdm C-Xn h-ep-Xm-Wv. tP-W B-cw-`n-p--Xn-\p ap-v do-tU-gv-kv Pm-e-Iw F- ]-{X-n A-\n sIm-Sn-tm-w ]m-fw sX-n-b Xo-h-n-sb-p-dn-v H-cp ]T-\w F-gp-Xn-bn-cp-p. A-Xn Cu ]p-kv-X-I-n-s t]m-cm-bv-a-I-fpw F-gp-Xn-bn-cp-p. C-Xn-ep- A-k-ln-jv-W-X-bm-Wv ]n-o-Sv tP-W-en-\p t\sc Xn-cn-bp-hm Im-c-W-am-b-Xv. Cu ssh-cm-Kyw h-f-p--Xn tP-W-en-s h-f--bn A-kz--X-bp-m-bn-cp- Nn-e-cp-sS ]-pw D-m-bn-cp-p-sh--dn-bmw.
2013 G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n F-s t^m-Wn _--s-Sp-hm Xp-S-n. cm-{Xn 12\pw 1\p-sam-s hn-fn-v Zo-L-t\-cw kw-km-cn-p- A-t-lw ap-gp-h k-a-b-hpw kw-km-cn-p-sIm-n-cn-pw. F-pw A-t-l-n-s B-h-iyw H-p-X-s-bm-bn-cp-p. A-\n sIm-Sn-tm-w, cm-Pp B-\n-m-Sv, sP-bv-kv ]m--\m-Sv F-n-h-sc tP-W-en \n-v H-gn-hm--Ww F-m-bn-cp-p B-h-iyw. H-w ]m-fw sX-n-b Xo-h-n-sb-p-dn-v t]m-kn-o-hm-bn tP-W-en Rm F-gp-X-Ww F- B-h-iy-hpw D--bn-p. Iq-Sm-sX F-s tem- k-`-bn hn-X-c-Ww sN-m A-t-l-n-s ]p-kv-X-I sI-p-I \-Imw F-p ]-d-bp-I-bp-m-bn. Rm F-s ]m--dp-sS \- \-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. F-m ]m-fw sX-n-b Xo-h-n-sb-p-dn-s-gp-Xm X--Xm-b Im-c-W-sam-p-an-m--Xn-\m Rm A-Xv \n-c-kn-p. a-sm-cp-gp-p-Im-c-\n-eq-sS F-s t{]-cn-n-p-I-bpw sN-bv-Xp. Cu Im-e-m-Wv ]m- cm-Pp B-\n-m-Sn-s\ C-t-lw hn-fn-v X-e-ap-d-v Kp-Ww ]n-Sn-n- F-p i-]n--Xv.
F-m A-p-ap-X H-fn-pw sX-fn-pw G-gw-Ip-fw F-s X-I-p-hm {i-aw B-cw-`n-p. A-Xn-s ^-e-am-Wv hym-]-I-am-bn {]-N-cn--s- Du-a--p-Ifn Xp-S-n t^-kv-_p-n C-tm C-d-n-bn-cn-p- A-o-e km-ln-Xy-hpw.
A-ta-cn--bn C-cp-v tIcfn cm-{o-b--fn-I \-S-p-hm {i-an- B-fm-Wv C-t-lw. F-m A-sX-mw ]-cm-P-b-s--Xv A-t-l-s ssh-cm-Ky _p-n-bm-n am-n.
H-tc B-i-b-K-Xn-bp- ]-{X-m H-cp-an-p Iq-Sp-hm-\pw Iq-m-bv-a B-cw-`n-p-hm-\pw Xp-S-n-b-tm G-gw-Ip-fw H-cp ]-{Xm-[n-]-sc hn-fn-v ]n-n-cn-n-p-hm ]-c-am-h-[n {i-an-n-cp-p. F-m B X-{w hn-P-bn-m-sX-t]m-bn. A-Xp-t]m-se tI-c-f-n-se N-v Hm-^v tKm-Uv Hm-h-kn-b C-e--\n h-f-sc \n-y-am-b \n-e-bn-ep- {]-N-c-Ww B-Wv G-gw-Ip-fw \-S-n-b-Xv. I-n-p-v \-S-p-sa-pw C-e- \-S-m kn.kn.tXm-a-kv P-bn-p-sa-pw A-Xn-\m C-e- \-S-n--cp-Xv F-p-sam-s {]-N-c-Ww \-S-n. F-m X-{-hpw ]-cm-P-b-s--tm N-v Hm-^v tKm-Un \n-pw cm-Pn-sh-p-p-sh- {]-kv-Xm-h-\-bn-d-n. N-v Hm-^v tKm-Un F-s-n-epw- Hu-tZym-Kn-I-m-\w D-m-bn-cp--Xm-bn A-dn-hn-. _n-eo-th-gv-kv tP-W \n-e-]m-Sv i-cn-bm-sW-v sX-fn--Xv N-cn-{Xw.
]m- ]n.sP. sP-bnw-kn-s\ Rm I-o Ip-Sn-n-p F-pw k-`m-Nm-v X-cm--Xn-\m-ep- ssh-cm-Kyw B-sW-pw G-gw-Ip-fw F-gp-Xn-bn-cn-p--Xv I-p. Cu Im-cy-n tP-W \n-e-]m-Sv hy--am-Wv. H-cp \- t\-Xm-hn-s\-Xn-sc G-Xp ]-{X-m F-gp-Xn-bm-epw P-\w t\Xmhns\ X-n--f-bn-. F-m P-\w Xn-c-kv-I-cn--Xn-\v tP-W-en-s\ F-n-\v ]-gn-p-p. 18 h-j-am-bn tem- k-`-bp-sS Np-a-X-e-bn-m- F-\n-v tem- k-` X-n- F-p ]-d-bp--Xv t`m-jv-I-t km-td. kmw-Ip-n am-Xyp sN-p- ip-{iq-j-I-sf--n Xm- F-n-\p hn-Im-cw sIm-p-p. apw-ss_-bn-se sX-cp-hn ap-dn-th--h-sc-bpw B-cp-an-m--h-sc-bpw tN-p ]n-Sn-p- ssI-bm-Wn-Xv. h-S-t C-y-bn-epw X-an-gv-\m-n-epw a-e-_m-dn-epw kp-hn-ti-jw {]-kw-Kn-p-p. _n-eo-th-gv-kv tP-W-en-s Po-h-Im-cp-Wy {]-h--\--fn-eq-sS A-t\-I-cp-sS I-o-scm-p--Xv R- {]-kn-n-p-th-n D-]-tbm-Kn-m-dn-. A-ta-cn--bn-se k-`-I-fn {]-kw-Kn-p--Xp-t]m-se Um-f-kn-se sX-cp-hn `-h-\-an-m-X-e-bp--h-cp-sS C-S-bn-se ip-{iq-j-bn-epw A-`n-am-\n-p--h-\m-Wv Rm.
F-{X-tbm tc-J-I, t^m-tm-I, i--tc-J-I R--fp-sS ssI-I-fn e-`n-m-dp-v. A-Xv `-{Z-am-bn kq-n-m-dp-ap-v. F-m A-sXm-pw D-]-tbm-Kn-v B-cp-sS-bpw hy-n Po-hn-X-s Xm-d-Sn-m {i-an-m-dn-.
]m- sI. tPm-bn-s-Xn-sc \-S-n-b H-cp hn-a-i-\w Ip--\m-Sv I-h-j-\n-se H-cp {]-kw-Kw Im-c-W-am-Wv. tP-W am-{X-a- an- ]-{X--fpw A-Xv dntmv sN-bv-X-Xm-Wv. A-t-l-n-s {]-Xn-I-c-W-s t]m-kn-o-hm-bn-m-Wv R- F-Sp--Xv. H-cp e--n h- ]-cm-a-iw A-Xn-cp-I-S-p-sh-v R--p-X-s t_m-[y-s--Xm-Wv. Nn-e k-a-b--fn h-cp- tIm-f- bm-{X-bn-em-b-Xn-\m F-\n-v {i-n-p-hm I-gn-bm-sX h-n-p-v. F-m No-^v F-Un- F- \n-e-bn D--c-hm-Zn-Xzw G-s-Sp-p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. A-Xn-\m-em-Wv hn-a-i-\- Ip-Sn-tm-Ip-p-sh-v ]-cm-Xn D-b-p-tIm-f--fm-b I-p-I-Sn-bpw tUm. tIm-c-bpw H-gn-hm-m F-gp-p-Im-tcm-Sv ]-d--Xpw \n- sN-bv-X-Xpw. ]m- sI. tPm-bn-bp-sS ip-{iq-j-I _-lp-am-\-tm-sS Im-Wp-I-bpw {i-n-p-I-bpw sN-p- B-fm-Wv hy-n-]-c-am-bn Rm.
]m-t-gv-kv _m-_p sN-dn-bm, cm-Pp ta-{X, sI. kn. tPm, Fw. Ip--n Xp-S-n-b-h-sc tP-W hn-a-in-n-p-v. H-w A-h-tcm-Sv kv-t\-l-_-w C-pw \n-e-\n-p-I-bpw sN-p-p. ]m- sI. kn. tPm F-s -hn-izm-k-kv-\m-\w \-S-n-b I-r-Zm-k-\m-Wv. ]m- ta-{X F-s k-l-]mTn-bp-am-Wv.
hn-a-i-\w ]m-]-a--tm. R- F-gp-Xn-b-Xv G-gw-Ip-fw kmw-Ip-n {]-N-cn-n-p- A-o-e km-ln-Xy-n-s A-{X-bpw X-cw-Xm-W-Xm-In--tm H-cn--epw. I-gn- aq-p ]-Xn-m-tm-f-am-bn Rm N-v Hm-^v tKm-Up-Im-c-\m-Wv. F-s F-hn-sS-bpw B-cpw hn-kv-X-cn-n-n-. D-s-n tc-J-I-sIm-p h-c-s. k-`m-\n-b-a---\p-k-cn-v Po-hn-p- H-cp s]m-Xp-ip-{iq-j-I-\m-Wv 1999 e-`n- _n-j-v Hm-Un-t\-j-\p-v.
I-gn- h-jw G-gw-Ip-fw _n-eo-th-gv-kv tP-W sN-b--am-s\ t^m-Wn hn-fn-v `o-j-Wn-s-Sp-n-bn-cp-p. A-t-l-n-s Ip-Spw-_-s-p-dn-v tam-i-am-bn F-gp-Xpw F-pw tI-kp-sIm-Sp-p-sa-p-sam-s-bm-bn-cp-p `o-j-Wn-I. C-Xn-s\-mw sX-fn-hm-bn i--tc-J-I-fp-v.
{]n-b G-gw-Ip-f-n-t\m-S-c-`y--\
kv-{Xo-hn-j-bw ]-d-m G-Xp hy-n-sb-bpw C-m-bv-a sN-p-hm F-fp--am-Wv F- X-{w Xm- ]b-p-p. F-m Xm- H-cp Im-cyw a-\-kn-em-p-I G-Xp `o-j-Wn-sIm-pw tP-W \n-e-]m-Sn-\p-am--ap-m-In-. I-gn- c-p {]m-h-iy-hpw Du-a--n-eq-sS {]-N-cn-n--Xv hn-e-tm-In- F-p I-v C-p-dn kz-w t]-cn C-d-t-n h-p-sh-p-am-{Xw. ]-g-b ho-v ]p-Xn-b-Xp-cp-n-bn-em-n \-S-n-b ]-co--Ww F-{X-tbm h-j--fm-bn Xm- F-s X-I-p-sa- sh-p-hn-fn-tbm-sS {]-h-n-p-p. ssZ-hw A-\p-h-Zn-m A-Xp \-S--s. A-m-sb-n A-n-a hn-P-bw k-Xy-n-\m-bn-cn-pw. A-ta-cn- \n-b-a- Rm ew-Ln-n-n-. C-\n Xm- `o-j-Wn-s-Sp-n-b-Xp-t]m-se F-s C-hn-sS \n-v I-b-n-hn-m-epw am-[y-a-{]-h--\w A-h-km-\n-p-I-bn-. kv-Xp-Xn ]mT-I-\m-bn \n-m F-\n-v em-`-ap-m-mw. A--cw em-`w F-\n-p-th-. Cu \---fpw A-]-am-\--fpw G-m Im-c-Ww F-s \n-e-]m-Sm-Wv F--dn-bmw. F-m A-Xp-am-n Im-]-Sy-hpw C-c--ap-J-hpw D- \n-e-]m-sS-\n-p-th-. I-m-hv h-cm Xm-a-kn-m tP-W-en-s Xq-en-I C-tX-t]m-se ap-tm-v t]m-Ipw. tbm-tk-^n-s ssZ-hw C-pw Po-hn-p-p-v. Im-e-am-Wv k-Xy-s sh-fn-s-Sp-p--Xv. kp-hn-ti-jw F-\n-v B-Zm-b-am--a-. 75 h-jw ]-g--ap- ho-n Xm-a-kn-p-I-bpw km-[m-c-W-m-cn k--cn-p-I-bpw sN-p- km-[m-c-W D-]-tZ-in am-{X-am-Wv Rm. A-Xp-sIm-v X-s t\-Xm--m-tcm-sSm--tam D-]-Pm-]-kw-L--fn-tem F-s I-p-sh-v h-cn-. Xm--fp-sS `m-j-bn a-dp-]-Sn F-gp-Xp-hm Xm--fp-sS kw-kv-Im-c-n-te-pw \n-e-hm-c-n-te-pw Xm-g-Ww. F-m- A-Xn-\v F-\n-p I-gn-bn-. Im-c-Ww F-\n-v H-cp ss]-Xr-I-ap-v. A-Xv tI-h-ew F-gp-p-sIm-v In-p--X--tm. lr-Z-bw \n-d-v I-hn-bp--X-t hm-bv {]-kv-Xm-hn-p. k-Xy-s Ip-cn-in-te-n-bm-epw aq-mw Zn-\w A-Xn-s\m-cp-b-p-v. Xm--fm B-thm-fw sN-bv-Xp-sIm-I. {]-Xn-^-ew I-m-hv X-c-s.
A-h-cp-sS Po-hm-h-km-\w Hm-v A-h-cp-sS hn-izm-kw A-\p-I-cn-o F-m-W-tm h-N-\w. Po-h-h-km-\w Hm-v A-\p-I-cn-m F-s-n-epw tem-I-n-\p \-tI- {]m-b-n k-_p-n-bpw hn-th-I-hpw I-m-hv \-I-s-sb- {]m--\-tbm-sS \n-p-p.

kmw-Ip-n am-Xyp
 

Comments

Displaying 2 Comments
The views and opinions expressed in the comment section are strictly those of the comment authors alone and do not necessarily reflect and represent the views and opinions of Believer's Journal.
sp (November 8, 2017)
Kalakky..
-1
thampan dallas (November 8, 2017)
E rogathinulla nallamarunane kunichu niruthy kundiku chattawar konde nalla pottikukoduthal mathy
0
Add Your Comments

Name:

Comment:   


Please do not submit the same message more than once. It takes some time for the comments to appear. Thank You for your patience!
 

Article Charts

tPm amX| (kn63) \ncymX\mbn
3-19-2018 |  1771
Ip-\mSv Ihj Bcw-`np
1-9-2012 |  85530 |   236
Church of God Election Supplement
1-20-2012 |  57670 |   149
n.Fkv._me acnXmbn hm
7-24-2013 |  145720 |   140
A`n-{]m-b- thm-s-Spv : ]m kn. kn. tXmakv apn
9-23-2013 |  49006 |   122
Nv Hm^v tKmUv tIcfm tn ]nKm-an-bmcv?
8-12-2013 |  62041 |   113
F\nv kzImcy {Sn-: ]m sI. kn. tXmakv
11-7-2011 |  52618 |   74

Connect With Us

Visitor Stats

  Home  |  Current Issue: April 10, 2018  |  Archives  |  Latest News  |  Popular Read  |  Comments  |  Dr. Kora Speaking  |  Cartoons  |  Writers  |  Contact Us
  © 2016 Believers Journal. All Rights Reserved.